Legatus

Lệ phí

Thông báo về việc nộp lệ phí cấp thẻ công chứng viên, cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng ...

    Thông báo về việc nộp lệ phí cấp thẻ công chứng viên, cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng  ...

Thông báo về việc nộp lệ phí cấp thẻ công chứng viên, cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng theo quy định của Thông tư số ...

115 view Xem chi tiết

Thông tư Số: 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản ...

    Thông tư Số: 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ  ...

Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp

356 view Xem chi tiết