Legatus

Văn bản HD của Đảng

Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và ...

    Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và  ...

85 view Xem chi tiết

20-HD/ĐUK, Ngày 22/8/2017 Thông báo khai lý lịch người xin vào Đảng, lý lịch đảng viên, phiếu đảng ...

    20-HD/ĐUK, Ngày 22/8/2017 Thông báo khai lý lịch người xin vào Đảng, lý lịch đảng viên, phiếu đảng  ...

Thông báo khai lý lịch người xin vào Đảng, lý lịch đảng viên, phiếu đảng viên, phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên và quản lý hồ sơ đảng viên

123 view Xem chi tiết

Quy định số 01-QĐ/ĐUK của Đảng ủy khối về chế dộ báo cáo đối với các Chi, Đảng bộ cơ ...

    Quy định số 01-QĐ/ĐUK của Đảng ủy khối về chế dộ báo cáo đối với các Chi, Đảng bộ cơ  ...

Quy định số 01-QĐ/ĐUK của Đảng ủy khối về chế dộ báo cáo đối với các Chi, Đảng bộ cơ sở.

343 view Xem chi tiết

Quy định 86-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương quy định giám sát trong Đảng

    Quy định 86-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương quy định giám sát trong Đảng

Quy định 86-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương quy định giám sát trong Đảng

99 view Xem chi tiết

Hướng dẫn 60-HD/ĐBSTP ngày 28/10/2016 của Đảng bộ sở Tư pháp về nội dung sinh hoạt Ban chấp hành ...

    Hướng dẫn 60-HD/ĐBSTP ngày 28/10/2016 của Đảng bộ sở Tư pháp về nội dung sinh hoạt Ban chấp hành  ...

Hướng dẫn 60-HD/ĐBSTP ngày 28/10/2016 của Đảng bộ sở Tư pháp về nội dung sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư ...

93 view Xem chi tiết

Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá phân loai tổ chức đảng, cán bộ đảng viên năm 2017 (Thay thế ...

    	Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá phân loai tổ chức đảng, cán bộ đảng viên năm  ...

139 view Xem chi tiết

19-HD/ĐUK, ngày 22/8/2017 Hướng dẫn quy trình, thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng

    19-HD/ĐUK, ngày 22/8/2017 Hướng dẫn quy trình, thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng

19-HD/ĐUK, ngày 22/8/2017 Hướng dẫn quy trình, thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng

122 view Xem chi tiết

Quy định 66- QĐ/TW, 6/2/2017 V/v thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng

    Quy định 66- QĐ/TW, 6/2/2017 V/v thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản  ...

Quy định 66- QĐ/TW, 6/2/2017 V/v thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng

113 view Xem chi tiết

Hướng dẫn số 18-HD/ĐUK của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về tuyên truyền kết quả phát triển ...

    Hướng dẫn số 18-HD/ĐUK của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về tuyên truyền kết  ...

Hướng dẫn số 18-HD/ĐUK của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải ...

109 view Xem chi tiết