Legatus

Cơ cấu tổ chức

BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ...

    BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC  ...

Thực hiện Quyết định số 40/QĐ-BTP ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính ...

342 view Xem chi tiết

Một số vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Việt Nam hiện nay

    Một số vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Việt Nam hiện nay

Ngày nay, cùng với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội và quá trình đô thị hóa ở nước ta diễn ra ...

150 view Xem chi tiết

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC CỦA PHÒNG QLXLVPHC&TDTHPL

    DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC CỦA PHÒNG QLXLVPHC&TDTHPL

217 view Xem chi tiết

Giới thiệu chung phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

    Giới thiệu chung phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

36 view Xem chi tiết

Giới thiệu về phòng Phổ biến giáo dục pháp luật

    Giới thiệu về phòng Phổ biến giáo dục pháp luật

215 view Xem chi tiết
1 2