Legatus

VBPL mới

Danh mục các văn bản pháp luật do trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành trong tháng 9 liên quan đến ...

    Danh mục các văn bản pháp luật do trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành trong tháng  ...

90 view Xem chi tiết

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày ...

    Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  ...

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp ...

100 view Xem chi tiết

Quyết định 46/2015/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về ...

    Quyết định 46/2015/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước Sửa đổi, bổ sung một số điều của  ...

Quyết định 46/2015/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 27/12/2015.

294 view Xem chi tiết

Quyết định 57/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của tỉnh Bình Phước Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển ...

    Quyết định 57/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của  tỉnh Bình Phước Quy định phân cấp  ...

Quyết định 57/2016/QĐ-UBND có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ...

713 view Xem chi tiết

Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

    Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Thông tư có Hiệu lực từ ngày 01/7/2017

308 view Xem chi tiết
1 2